فراخوان مقاله پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

فراخوان مقاله پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

------------------- مدیریت و بهینه سازی مصرف آب مدیریت و حفاظت منابع آب سطحی و زیرزمینی شیوه های نوین آبیاری ارزیابی سیستم های آبیاری مدرن و سنتی متداول کم آبیاری رابطه آب، خاک گیاه الگوی کشت کاهش تبخیر بحران آب و تغییر اقلیم گرمایش جهانی و تابع حدی مباحث هیدرولوژی سامانه های زهکشی و انتقال آب ارزیابی، طراحی و مدیریت سامانه های زهکشی ارزیابی، طراحی و مدیریت شبکه های انتقال آب مباحث هیدرولیکی پایش کیفیت آب و کاربرد آبهای نامتعارف بررسی و مدیریت کیفی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی تصفیه و کاربرد آبهای شور بازیافت و استفاده مجدد از فاضلاب آلودگی منابع آب و خاک محاسبات نرم و مدل­سازی در مهندسی آب مدل های ارائه شده در زمینه آب های سطحی و زیرزمینی کاربرد GIS در مهندسی آب مدلسازی تبخیر و تعرق و فرآیند جذب آب در گیاه مدلسازی رابطه آب، خاک و گیاه مدلسازی جریان در محیط متخلخل مدل های دینامیکی و سینوپتیک پیش­بینی خشکسالی و تغییر اقلیم مدل­سازی انتشار آلاینده ها در آب و خاک حکمرانی آب و پدافند غیر عامل حقوق و تجارت آب دیپلماسی آب آب مجازی بازار و اقتصاد آب مدیریت غیر سازه ای
ادامه را مطالعه کنید در همایش های کشاورزی و محیط زیست

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات