فراخوان مقاله چهارمین کنگره ملی قارچ شناسی ایران | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

فراخوان مقاله چهارمین کنگره ملی قارچ شناسی ایران

------------------- ارائه دستاوردهاي جدید علمی در زمینه تنوع زیستی قارچ ها ارائه دستاوردهاي جدید علمی در زمینه سیستماتیک، تنوع ژنتیکی و بیوتکنولوژي قار چها ارائه نتایج پژوهشهاي انجام شده در زمینه عوامل قارچی بیمارگر (گیاهی، پزشکی و دامپزشکی)،مهار زیستی، همزیست گیاهی-جانوري و گلسنگها ارائه نتایج پژوهشهاي انجام شده در زمینه قارچ هاي خوراکی، صنعتی و داروئی همراه با برگزاري کارگا ههاي آموزشی و میزگردهاي تخصصی
ادامه را مطالعه کنید در همایش های کشاورزی و محیط زیست

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات